หนังสือแถลงการณ์ มาตรการในการขนส่งสินค้า

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในขณะนี้จังหวัดสมุทรปราการ ได้ยกระดับการบังคับใช้มาตรการ
ป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

หนังสือแถลงการณ์ ช่องทางติดต่อ

สืบเนื่องจากอาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์พบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จึงประกาศปิดพื้นที่ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่
วันที่ 9-11 มกราคม 2564