สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปีก่อสร้าง


มูลค่าโครงการ


ที่ตั้งโครงการ

กรุงเทพมหานคร
ปริมาณพื้นที่ใช้งาน